Đây là cuốn sách bói bài Tây khá hay và chính xác, đây là cách bói bài lan tràn từ Tây Âu lan tràn vào nước ta. Khi