Sách bùa chú : Phù chú gia tiên [pdf]

Sách bùa chú hay

Đây là cuốn sách giới thiệu về các loại trong sách phù chú cho gia tiên rất hay, dành cho các thầy pháp và môn đệ nghiên cứu thêm về những loại bùa chú này Phù này không phải Phù Chú của Tiên Gia nhƣng rất hay nên xin post vào đây. Đây là Trấn … Đọc tiếp