Chú Đại Bi giảng giải – Hòa thượng Tuyên Hóa

Chú Đại Bi là kinh Phật kinh điển mà chúng ta thường tụng niệm mỗi ngày cho cuộc sống tốt đẹp hơn, quý Phật tử thường xuyên học Phật pháp để cho tinh thần được thư thái

Chú Đại Bi giảng giải
Chú Đại Bi giảng giải

Đây là cuốn sách kinh Phật do Hòa thượng Tuyên hóa giảng giải giúp chúng sinh có được cái nhìn toàn diện về cuộc sống tu tập của những vị Hòa thượng chân tu, cùng những bài học sâu sắc về quá trình học Phật cũng như tìm hiểu về Chú Đại Bi mà chúng ta vẫn thường tụng niệm hằng ngày.

Qúa trình giảng giải Chú Đại Bi khiến giúp chúng ta hiểu sau sắc hơn về bài chú, đồng thời giúp Phật tử dễ dàng nhớ được những câu Chú rất hay và ý nghĩa cho cuộc sống tu tập theo lời dạy của Đức Phật từ bi, đây là cuốn kinh phật pdf khá hay và hoàn chỉnh. Đọc sách Online:

Tải sách: Tại đây

Chú ý: Cuốn sách được Blogtamlinh.com sưu tầm cho quý độc giả từ internet, chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của cuốn sách.

CHÚ ĐẠI BI:

Nam-mô Đại-bi Hội-Thượng Phật Bồ-tát (3 lần). Thiên thủ thiên nhãn, vô ngại Đại-bi tâm đà-la-ni. Nam mô hắc ra đát na đa ra dạ da. Nam mô a rị da bà lô yết đế, thước bát ra da, bồ đề tát đỏa bà da, ma ha tát đỏa bà da, ma ha ca lô ni ca da. Án tát bàn ra phạt duệ, số đát na đát tỏa. Nam mô tất kiết lật đỏa, y mông a rị da, bà lô kiết đế, thất Phật ra lăng đà bà. Nam mô na ra cẩn trì hê rị, ma ha bàn đa sa mế, tát bà a tha đậu du bằng, a thệ dựng, tát bà tát đa, na ma bà già, ma phạt đạt đậu, đát điệt tha. Án, a bà lô hê, lô ca đế, ca ra đế, di hê rị, ma ha bồ đề tát đỏa, tát bà tát bà, ma ra ma ra, ma hê ma hê, rị đà dựng, cu lô cu lô, kiết mông độ lô độ lô, phạt xà da đế, ma ha phạt xà da đế, đà ra đà ra, địa rị ni, thất Phật ra da, dá ra dá ra. Mạ mạ phạt ma ra, mục đế lệ, y hê di hê, thất na thất na, a ra sâm Phật ra xá lợi, phạt sa phạt sâm, Phật ra xá da, hô lô hô lô, ma ra hô lô hô lô hê rị, ta ra ta ra, tất rị tất rị, tô rô tô rô, bồ đề dạ, bồ đề dạ, bồ đà dạ, bồ đà dạ, di đế rị dạ na ra cẩn trì địa rị sắc ni na, ba dạ ma na, ta bà ha. Tất đà dạ, ta bà ha. Ma ha tất đà dạ, ta bà ha. Tất đà du nghệ, thất bàn ra dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì, ta bà ha. Ma ra na ra, ta bà ha. Tất ra tăng a mục khê da, ta bà ha. Ta bà ma ha, a tất đà dạ, ta bà ha. Giả kiết ra a tất đà dạ, ta bà ha. Ba đà ma yết tất đà dạ, ta bà ha. Na ra cẩn trì bàn đà ra dạ, ta bà ha. Ma bà lị thắng yết ra dạ, ta bà ha. o Nam mô hắc ra đát na, đa ra dạ da. Nam mô a rị da, bà lô yết đế, thước bàng ra dạ, ta bà ha. Án, tất điện đô, mạn đa ra, bạt đà dạ ta bà ha. (3 lần khi trì biến cuối cùng)

Tác giả: Blogtamlinh.com

Viết một bình luận